Mitä teemme

Tuotamme kattavaa tietoa. ASSIST tuottaa laaja-alaisesti tietoa energiaköyhyydestä Euroopassa. Tietojen pohjalta luodaan raportti “Heikossa asemassa olevat kuluttajat ja energiaköyhyys”. Hankkeen tulokset auttavat jatkossa yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä sekä kansallisesti että Euroopan laajuisesti kehittämään olemassa olevia toimintojaan, syventämään tietämystään ja käynnistämään uusia aloitteita energiaköyhyyden torjumiseksi.

Koulutamme kotitalouksien energianeuvojia. Hankkeen keskeisenä osana ovat kotitalouksien energianeuvojat, joiden toiminnassa yhdistyy yhteiskunnallinen, viestinnällinen ja tekninen osaaminen. Energianeuvojat tarjoavat heikossa asemassa oleville kuluttajille luotettavaa, täsmällistä ja kohdennettua neuvontaa energiatehokkuuden parantamiseksi.

Luomme energianeuvoja –verkoston. Koulutettujen neuvojien verkoston luominen ja kehittäminen palvelee kahta tarkoitusta. Se sekä helpottaa haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien pääsyä kohdennettuihin ja tehokkaisiin tukitoimenpiteisiin että varmistaa laadukkaan neuvontatoiminnan jatkumisen. Verkosto luo vakaan pohjan pitkäaikaiselle ja kohdennetulle heikossa asemassa olevien kuluttajien neuvonnalle energiatehokkuuden parantamiseksi.

ASSIST Toiminta toteutetaan kaikissa hankemaissa testaamalla erilaisia tapoja tukea heikossa asemassa olevia kuluttajia energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa, kuten energialaskun pienentämisessä tai energian tarpeen tehokkaammassa tyydyttämisessä. Heikossa asemassa olevia kuluttajia opastetaan pilottiohjelmassa, kuinka kotitalouden energiatehokkuussuunnitelma on teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa niin että se todella johtaa energiasäästöihin. Kansallisen tason toimet auttavat tunnistamaan tehokkaimmat keinot pureutua energiaköyhyyden ongelmiin. Samalla ne mahdollistavat parhaaksi todettujen keinojen soveltamisen myös muissa maissa, jolloin ne voidaan ottaa käyttöön säädöksissä niin kansallisella tasolla kuin Euroopan laajuisestikin.

Politiikkatoimien suuntaviivat. ASSIST Toiminta ja poliittisten linjauksien tulokset yhdessä auttavat kansallisia ja eurooppalaisia sidosryhmiä mittaamaan kotitalouksien energiatarpeita ja kohdistamaan toimintojaan energiatehottomissa taloissa asuviin, pienituloisiin kotitalouksiin.

liittyvät sivut
Taustaa

Taustaa

Viime vuosina energiankäyttäjät ovat saaneet yhä enemmän ääntään kuuluviin Euroopan energialainsäädännön valmistelussa ja toimeenpanossa. Tästä huo

Tavoitellut tulokset

Tavoitellut tulokset

ASSISTilla tulee olemaan merkittävä vaikutus sekä kansallisella että koko Euroopan tasolla.

  • Luo ainutlaatuisia ja erikoistu