Wzrost efektywności energetycznej sposobem na ograniczenie ubóstwa energetycznego.

Wzrost efektywności energetycznej sposobem na ograniczenie ubóstwa energetycznego.

Przyjęcie przez kraje Unii Europejskiej pakietu klimatyczno-energetycznego mającego na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu, głównie poprzez realizację jego trzech głównych założeń, tj. poprawę efektywności energetycznej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii, pociąga za sobą konsekwencje ekonomiczne i społeczne. Wiąże się z tym coraz szerzej omawiane zagadnienie ubóstwa energetycznego.

Dotychczas nie wypracowano uniwersalnej definicji ubóstwa energetycznego, jednakże uznaje się, że zjawisko to występuje m.in. w przypadku pojawienia się problemów z zapewnieniem komfortu energetycznego domu przy jednoczesnym utrzymaniu przystępnej wysokości opłat za ogrzewanie i energię elektryczną. Zjawisko UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO to problem dotykający ludzi o różnym poziomie zamożności. O ile zjawisko to w przypadku osób ubogich, mających problemy z realizacją większości opłat, wydaje się być oczywiste, o tyle jego specyfika w przypadku osób nie mających problemów z opłacaniem rachunków związanych z utrzymaniem, polega na wyraźnym przekroczeniu rozsądnego udziału wydatków związanych z ogrzewaniem i energią elektryczną w całkowitym budżecie domowym.

A zatem z jednej strony ubóstwem energetycznym zagrożone są gospodarstwa domowe, które gorzej radzą sobie z zapewnieniem odpowiedniej temperatury w domu, ponieważ nie stać ich finansowo na regulowanie rachunków za ogrzewanie, a z drugiej strony gospodarstwa, które zapewniają właściwą temperaturę, ale przy zbyt wysokich kosztach.

W związku z rosnącą skalą zjawiska, problem ten jest obecnie powszechnie dyskutowany w celu opracowania mechanizmów wspierających skuteczną politykę ograniczenia ubóstwa energetycznego.

Obecnie funkcjonujące instrumenty w Polsce to m.in. pomoc bezpośrednia skierowana do osób ubogich w postaci dodatku energetycznego, dodatku mieszkaniowego, ryczałtu energetycznego, czy zasiłku celowego przeznaczanego na potrzeby związane z ogrzaniem mieszkania.  Ponadto realizowane są programy wsparcia o zasięgu lokalnym, jak i krajowym, w ramach których dostępne są różne formy dofinansowania do inwestycji służących podniesieniu efektywności energetycznej domów mieszkalnych poprzez m.in. termoizolację, czy wymianę źródeł ciepła na nowoczesne o wyższej sprawności. Są to m.in. programy realizowane lokalnie z środków WFOŚiGW, np. EKO-DOM, EKO-PIEC, EKO-TERM; Fundusz Termomodernizacji i Remontów realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego; programy unijne, tj. POIiŚ, RPO.

https://www.kape.gov.pl/page/pozyskiwanie-finansowania