Projekt

ASSIST (Sieć Wsparcia dla Indywidualnych Odbiorców Energii) to europejski projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu H2020. Jego celem jest walka z ubóstwem energetycznym poprzez zwiększenie zaangażowania konsumentów na rynku energii, przejawiającego się pozytywnymi zmianami zachowań związanych ze zużyciem energii. Projekt dostarczy również wiedzy i rozwiązań w celu kształtowania polityk na szczeblu krajowym i europejskim uwzględniających problem ubóstwa energetycznego i potrzeby wrażliwych konsumentów.

Projekt ASSIST dotyczyć będzie zarówno kwestii energetycznych, jak i społecznych, bowiem ma przyczynić się do pokonania barier na rynku energii (z uwzględnieniem zarówno energii elektrycznej, jak i ogrzewania) w odniesieniu do konkretnej grupy osób: wrażliwych konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych ubóstwem energetycznym.

Rozpoczęty 1 maja 2017 r. ASSIST przewiduje realizację zaplanowanych działań w okresie 3 lat w 6 krajach europejskich: we Włoszech, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, w Polsce, w Belgii i w Finlandii.

Powiazane strony
Działania

Działania

  • Zdobycie pogłębionej wiedzy. ASSIST dostarczy szeroką  wiedzę na temat zjawiska ubóstwa energetycznego w Europie, która będzie s

Opis

Opis

W ostatnich latach użytkownicy energii zyskali wiecej praw wraz z implementacją do krajowego ustawodawstwa europejskich przepisów dotyczacych energ

Efekty projektu

Efekty projektu

W realizowanym projekcie rozwiązanie zdiagnozowanych problemów przebiegać będzie dwutorowo