Działania

  • Zdobycie pogłębionej wiedzy. ASSIST dostarczy szeroką  wiedzę na temat zjawiska ubóstwa energetycznego w Europie, która będzie stanowić treść "Raportu o wrażliwych konsumentach i ubóstwie energetycznym". Zdobyta wiedza umożliwi zarówno udzielenie realnego wsparcia konkretnym wrażliwym konsumentom, jak i podjęcie działań minimalizujacych zjawisko ubóstwa energetycznego, które mogą być powielone i wykorzystane systemowo nie tylko w krajach europejskich, w których realizowany jest projekt.

  • Szkolenie Domowych Doradców Energetycznych (HEA). Projekt wprowadza na społeczny rynek energii nowy podmiot – Domowych Doradców Energetycznych (HEA), posiadających wiedzę o aspektach społecznych, komunikacyjnych i technicznych. Doradca zapewni wrażliwym konsumentom i osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym wsparcie w wykwalifikowany, godny zaufania, dostępny i dostosowany do potrzeb sposób, aby mogli stać się bardziej efektywni i lepiej zaspokajali swoje potrzeby energetyczne.

  • Tworzenie sieci HEA. Tworzenie i promowanie sieci wyszkolonych HEA będzie miało podwójny cel. Po pierwsze - ułatwić wrażliwym konsumentom dostęp do ukierunkowanych oraz skutecznych środków wspierających i zapewniających wysokiej jakości szybką pomoc. Po drugie stale zwiększać zdolności HEA do wspierania wrażliwych konsumentów. Sieć HEA będzie stanowić podstawę długotrwałej, wydzielonej i dostępnej obsługi wrażliwych konsumentów, ukierunkowanej na podnoszenie efektywności energetycznej gospodarstw domowych.

  • Akcja ASSIST  będzie prowadzona w każdym z wymienionych krajów w celu zbadania możliwych działań wspierających wrażliwych konsumentów i osób dotkniętych ubóstwem energetycznym tak, by podnieść efektywność zużycia energii, np. aby zmniejszyć rachunki za energię lub lepiej zaspokoić potrzeby energetyczne użytkowników. Ubożsi konsumenci zostaną poprowadzeni „za rękę” w pilotażowej akcji w celu wykazania, że proces oszczędzania energii jest technicznie i ekonomicznie wykonalny lokalnie i prowadzi do konkretnych oszczędności energii. Realizacja działań na szczeblu krajowym pomoże określić skuteczne sposoby radzenia sobie z problemem ubóstwa energetycznego, ułatwi ich powielenie w innych krajach i sprzyjać będzie ich stosowaniu w polityce europejskiej i krajowej.

  • Ukierunkowana polityka. Wyniki działań, wpływające na politykę w tym zakresie, umożliwią zainteresowanym podmiotom krajowym i europejskim określenie potrzeb energetycznych gospodarstw domowych i nakierowanie działań na rzecz podniesienia efektywności energetycznej gospodarstw domowych o niskich dochodach i konsumentów zamieszkujących domy o niskiej efektywności energetycznej.

Powiazane strony
Działania

Działania

  • Zdobycie pogłębionej wiedzy. ASSIST dostarczy szeroką  wiedzę na temat zjawiska ubóstwa energetycznego w Europie, która będzie s

Opis

Opis

W ostatnich latach użytkownicy energii zyskali wiecej praw wraz z implementacją do krajowego ustawodawstwa europejskich przepisów dotyczacych energ

Efekty projektu

Efekty projektu

W realizowanym projekcie rozwiązanie zdiagnozowanych problemów przebiegać będzie dwutorowo