Mitä teemme

Tuotamme kattavaa tietoa. ASSIST tuottaa laaja-alaisesti tietoa energiaköyhyydestä Euroopassa. Kerätyn tiedon pohjalta on jo luotu raportti Heikossa asemassa olevat kuluttajat ja energiaköyhyys (englanniksi), jossa käsitellään energiaköyhyysilmiötä Euroopan kuudessa hankemaassa. Tällä hetkellä kerätään tietoa Kodin Energiakyselyn 2019 avulla ilmiön laajuudesta ja erityispiirteistä eri Euroopan maissa, myös Suomalaisissa kotitalouksissa. Hankkeen tulokset auttavat jatkossa yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä sekä kansallisesti että Euroopan laajuisesti kehittämään olemassa olevia toimintojaan, syventämään tietämystään ja käynnistämään uusia aloitteita energiaköyhyyden torjumiseksi.

Koulutamme Energiatuutoreita haavoittuvassa asemassa olevien kotitalouksien auttajiksi. Energiatuutoreilla on valmius tarjota ratkaisuehdotuksia kodin energiamenojen pienentämiseksi sekä energiaremonttitarpeiden selvittämiseksi. Heidän toiminnassaan yhdistyy yhteiskunnallinen, viestinnällinen ja tekninen osaaminen. Energiatuutorit tarjoavat heikossa asemassa oleville kuluttajille luotettavaa, täsmällistä ja kohdennettua neuvontaa energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiatuutorit tuntevat kulutustottumuksiin liittyvät energiansäästöniksit sekä tietävät mistä saada maksutonta asiantuntijapalvelua energiaremonttien suunnittelua, rahoitusta ja toteutusta varten. Osallistu maksuttomalle Energiatuutori-kurssille kehittämään asuntojen energiatehokkuuden, energialaskujen pienentämisen ja auttamistyön osaamistasi!

Alla on hankkeessa tuotettua energiansäästöön liittyvää videomateriaalia ASSIST-hankkeen Youtube-kanavalla.

 

Lisäksi,

Luomme energiatuutorien verkoston. Koulutettujen tuutorien verkoston luominen ja kehittäminen palvelee kahta tarkoitusta. Se sekä helpottaa haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien pääsyä kohdennettuihin ja tehokkaisiin tukitoimenpiteisiin että varmistaa laadukkaan neuvontatoiminnan jatkumisen. Verkosto luo vakaan pohjan pitkäaikaiselle ja kohdennetulle heikossa asemassa olevien kuluttajien neuvonnalle energiatehokkuuden parantamiseksi.

Kokeilemme pilotteja. Kaikissa hankemaissa testataan erilaisia tapoja tukea heikossa asemassa olevia kuluttajia energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa, kuten energialaskun pienentämisessä tai energiatehokkuudessa. Heikossa asemassa olevia kuluttajia opastetaan pilottiohjelmissa, joissa testataan, johtaisivatko tietynlaiset kotitalouden energiatehokkuussuunnitelmat energiasäästöihin. Pilottitoimet auttavat tunnistamaan tehokkaimpia keinoja pureutua energiaköyhyyden ongelmiin eri maissa. Kokemuksia voidaan soveltaa myös muissa Euroopan maissa ja niiden avulla voidaan muotoilla kansallisia ja Euroopan laajuisia säädöksiä.

Laadimme suuntaviivoja energiatehokkuus- ja politiikkatoimille. Hankkeen eurooppalainen tiedontuotanto ja erilaiset kansalliset kokeilut ja pilottitoiminta auttavat erilaisia eurooppalaisia sidosryhmiä mittaamaan kotitalouksien energiatarpeita ja kohdistamaan tarpeellisia energiatehokkuustoimia pienituloisille henkilöille, jotka asuvat energiatehottomissa taloissa.