Domowi doradcy energetyczni

Domowi doradcy energetyczni

ASSIST to projekt aktywizacji konsumentów na europejskim rynku energii oraz wpływania na kreowanie polityk, mający na celu walkę z ubóstwem energetycznym i wsparcie wrażliwych konsumentów.

W projekcie przewidziano zarówno aktywne angażowanie konsumentów na rynku energii i pozytywne zmienianie ich zachowania w odniesieniu do zużycia energii, jak i  wpływanie na kształtowanie polityk na wszystkich szczeblach w celu rozwiązania problemów związanych z ubóstwem energetycznym.

Aby osiągnąć te cele, w projekcie ASSIST przewidziane są zróżnicowane i skorelowane badania, tworzenie sieci współpracy i bezpośrednie praktyczne działania zgodnie z odpowiednimi scenariuszami krajowymi i europejskimi.

W projekcie ASSIST stworzona zostanie sieć innowacyjnych profesjonalistów wspierających wrażliwych konsumentów w kwestiach związanych ze zużyciem energii w gospodarstwie domowym – będą to Domowi Doradcy Energetyczni.

 

Kim jest Domowy Doradca Energetyczny?

Przeprowadzono dedykowane działania badawcze w celu stworzenia schematu kwalifikacji DDE, opartego zarówno na krajowej, jak i europejskiej analizie dokumentów i działania różnych systemów wsparcia i pomocy w praktyce. DDE  powinien być doradcą mającym bezpośredni kontakt z wrażliwymi konsumentami, udzielać im informacji, wsparcia i porad w łatwy, wszechstronny i praktyczny sposób w celu poprawy ich zachowań związanych z konsumpcją energii, również ułatwiać im dostęp do wsparcia finansowego/zachęt finansowych związanych z optymalizacją zużycia energii w gospodarstwie domowym. DDE nie jest unikalnym profilem zawodowym, ale może integrować różne potencjalne zawody funkcjonujące różnych obszarach. ASSIST proponuje rozwój i waloryzację innowacyjnego profilu zawodowego, Domowego Doradcy Energetycznego, który może pracować w organizacjach związanych z energetyką, organizacjach społecznych i podmiotach instytucjonalnych, takich jak samorządy, a także prywatnych firmach sektora energetycznego, takich jak spółki energii. Działania wspierające i integrujące ze strony DDE, oparte na współpracy sieci różnych profesjonalistów, mogą być realizowane w ramach już istniejących niektórych profili zawodowych. Dodatkowo DDE aktywuje mechanizm angażowania i wspomagania konsumentów ubogich energetycznie lub zagrożonych ubóstwem zarówno pomagając ludziom potrzebującym pomocy i wsparcia  przy użyciu już istniejących kanałów, np. objętych systemem opieki  socjalnej, jak i są do dyspozycji dla osób potrzebujących wsparcia bądź informacji i chcą skontaktować się samodzielnie/anonimowo.  

 

Co może robić Domowy Doradca Energetyczny?

 

Chociaż będą występowały różnice nie tylko między poszczególnymi krajami uczestniczącymi w projekcie ASSIST, ale również w zakresie oferowanych usług doradztwa/pomocy, można wymienić  trzy główne działania DDE:

  • analiza zachowań dotyczących konsumpcji energii w gospodarstwie domowym;

  • wsparcie i kontrola zachowań związanych ze zużyciem energii;

  • doradztwo i komunikacja z konsumentami. 

Zgodnie z trzema wymienionymi zakresami działania, od DDE wymagane są trzy główne obszary kompetencji: techniczne, społeczne, umiejętność nawiązywania kontaktów.

Jak są szkoleni DDE?

Kompetencje DDE zostały określone w systemie modułowym skorelowanym z działaniami w celu oceny wspólnego schematu dla krajów uczestniczących w projekcie oraz zróżnicowania narodowego. Punktem wyjścia do zbudowania modułowego programu ASSIST były wymagania dotyczące DDE. Pozwoliło to zagwarantować wspólne ramy zawodowe i szkoleniowe w UE, a także uwzględnić krajową personalizację zgodnie z posiadanymi już kompetencjami i zakresem wykonywanej pracy.

Po pomyślnym ukończeniu szkolenia, przeszkolona osoba zostanie wykwalifikowanym DDE i członkiem krajowej sieci doradców oraz będzie:

Mieć dostęp do ciągłych szkoleń zapewnionych przez organizacje partnerskie ASSIST, obejmujących wszystkie aspekty wolontariatu i pracę z wrażliwymi konsumentami;

Miał możliwość dzielić się doświadczeniami i informacjami z innymi członkami krajowej sieci DDE, ekspertami i szkoleniowcami, a także z członkami ASSIST National Steering Committee;

Mógł zdobyć doświadczenie, dzięki aktywnemu uczestniczeniu w działaniach pilotażowych ASSIST, zdefiniowanych przez krajowych partnerów ASSIST we współpracy z Krajowym Komitetem Sterującym ASSIST.

Cały raport, część dotycząca Polski, pobrać można tutaj